EMC informacje ogólne
Celem wprowadzenia norm EMC było wymuszenie takiej pracy urządzeń elektrycznych, aby nie zakłócały się wzajemnie lub siebie samych. Te same normy nie odnoszą się do wszystkich lokalizacji (Europa, Ameryka Północna itp.), ale wszędzie praktyczne wymagania są podobne – niedopuszczalne jest, aby urządzenia zakłócały się wzajemnie.
‰ Celem prezentacji nie jest przedstawienie zasad jak spełnić normy EMC, ale przedstawienie kilku metod jak ograniczyć zakłócenia i opracować system napędowy wysokiej jakości.

Zakłócenia RFI radiowe i harmoniczne

- Zakres częstotliwości harmonicznych 250 Hz - 1250 Hz
- Zakres częstotliwości radiowych 9 kHz - 30 MHz
EMC środowisko Zastosowanie falowników z szybkim kluczowaniem przełączników elektronicznych (IGBT) w może spowodować, zakłócenia sieci energetycznej, które z kolei mogą niekorzystnie wpłynąć na pracę urządzeń elektronicznych. Aby zapewnić ochronę przed takimi zakłóceniami należy dostosowywać się do dyrektyw dotyczących EMC (Electromagnetic Compatibility – kompatybilność elektromagnetyczna).
W Europie, przestrzeganie Dyrektywy EMC jest obowiązkowe. Dyrektywa IEC/EN 61800-3 standardowo obejmuje cały zakres systemu napędowego od zasilania do silnika. Przemienniki i ich montaż musi spełniać wymagania produktu EMC dla obszarów mieszkalnych (pierwsze środowisko), a więc również dla wyższych wartości w obszarze przemysłowym drugie środowisko).
Przemienniki są urządzeniami elektrycznymi do pracy w aplikacjach przemysłowych. Według wskazań EMC 89/336/EWG nie podlegają one obowiązkom oznakowania, ponieważ rozpatrując założenia EMC, są elementami do dalszego użytku przez producenta maszyn czy urządzeń a nie urządzeniem pracującym samodzielnie. Potwierdzenie zachowania norm i Dyrektyw EMC, musi przedłożyć producent/użytkownik maszyny lub urządzenia. Przemiennik częstotliwości zasadniczo jest przewidziany do pracy w otoczeniu, zdefiniowanym przez EN 61800-3 jako środowisko drugie (przemysłowe napędy z własnym transformatorem sieciowym). Do pracy w środowisku pierwszym (mieszkalno przemysłowe z publiczną siecią niskiego napięcia) potrzebne są dodatkowe środki!
Ocena: 4.38/5 opinii: 53