Regulamin Akademii Falowników

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.


Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady świadczenia usług udostępniania informacji Akademii Falowników (zwanym dalej Akademią). Właścicielem witryny i opiekunem merytorycznym jest firma Profesjonalne Systemy Automatyki z siedzibą w Radomiu (zwany dalej Właścicielem).

I. Rodzaj i zakres usług

Przez usługi udostępniania konta Użytkownika, rozumie się nadanie Użytkownikowi indywidualnego konta z nazwę wybraną przez Użytkownika, oraz umożliwienie korzystania z nigo w celach:
- tworzenia bazy danych Użytkowników,
- udostępniania materiałów i informacji,
- tworzenia wspólnej bazy wiedzy,
- udostępniania specjalnych rabatów na zakupy urządzeń

Parametry, opcje, rodzaj i charakterystyka świadczonych usług oraz sposób ich zamawiania dostępne są na stronach serwisu pod adresem www.falowniki.edu.pl. świadczone usługi skierowane są zarówno do początkujących osób zajmujących sie napędami jak i osób zaawansowanych z możliwością zamieszczania przez Uzytkowników ich własnych informacji w celu poszerzania wiedzy i udostepniania jej innym.

II. Ograniczenia techniczne i merytoryczne

Konto może być wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie konta do celów powszechnie uznanych za szkodliwe, niewłaściwe, nielegalne lub niemoralne. Właściciel witryny ma prawo do kontroli materiałów zgromadzonych na koncie.

III. Zasady świadczenia usług.

Właściciel dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego działania Akademii i ochrony danych znajdujących się w niej. Właściciel dookona wszystkich starań aby treść merytoryczna wiedzy i informacji zawarta na stronach Akademii była rzetelna i pomocna dla Użytkowników.
W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika Akademii problemów technicznych pojawiających się w związku z użytkowaniem konta, Właściciel Akademii ma obowiązek dokonać sprawdzenia technicznych aspektów funkcjonowania konta oraz wykonać wszelkie czynności naprawcze niezbędne dla rozwiązania zaistniałych problemów.
Właściciel zastrzega sobie prawo do:
- okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celach rozbudowy systemu lub konserwacji sprzętu po wcześniejszym poinformowaniu Użytkowników droga e-mail,
- wysyłania na konta Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usługi oraz informacji o bieżących ofertach Akademii i Firm Partnerskich.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za:
- sposób w jaki będą wykorzystywane konta przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki bądź szkody,
- jakiekolwiek szkody Użytkowników spowodowane nieprawidłowym odczytem materiałów i ich zastosowania w praktyce,
- nie odpowiada za wykorzystanie materiałów umieszczonych w serwisie oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku ich użycia.
- skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
- przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu lub inne) lub z przyczyn niezależnych od Właściciela (siła wyższa lub działanie osób trzecich),

Właściciel nie będzie udostępniać danych osobowych Użytkowników Akademii osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa.
Właściciel zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Akademii bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 
IV Polityka prywatności

Dane prezentowane w ramach serwisu internetowego falowniki.edu.pl stanowią wyłącznie informację poglądową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Na mocy umów zawieranych z poszczególnymi podmiotami udostępniającymi informacje serwisowi internetowemu falowniki.edu.pl, wspomniane podmioty przejmują odpowiedzialność i zwalniają niniejszym PSA od odpowiedzialności z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy przedsiębiorstwa, przez prezentowanie uzyskanych od nich informacji. PSA nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, jak również za inne straty i wydatki poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach serwisu internetowego falowniki.edu.pl. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w serwisie internetowym falowniki.edu.pl są zastrzeżone przez odpowiednie firmy. O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do wszystkich materiałów zamieszczanych w serwisie internetowym falowniki.edu.pl są zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez właściwego zezwolenia jest wzbronione. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością prawną, określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa prasowego. 

V Prywatność 

Ochrona prywatności użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym prezentujemy niniejszą stronę, która ma na celu wyjaśnienie zasad oraz sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu. W swoich bazach posiadamy dane pochodzące z: aplikacji dostępnych w serwisie falowniki.edu.pl. W bazach tych przechowywane są dane użytkowników, którzy wyrażą chęć skorzystania z danego rodzaju usługi poprzez wypełnienie stosownego formularza. Wyjątek stanowią opinie i komentarze przesłane przez autorów. Informacje te są automatycznie, bezpośrednio po wypełnieniu odpowiedniego formularza, umieszczane w serwisie. Osoby wypełniające dany formularz są świadome, iż przesłane przez nie informacje będą widoczne dla reszty osób odwiedzających serwis. organizowanych ankiet i konkursów Dane te są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane jedynie do momentu zakończenia danej ankiety bądź konkursu i służą jedynie do przesłania nagród ewentualnym zwycięzcom. logów serwera i plików cookies Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy dane dotyczące wykorzystania poszczególnych działów serwisu przez użytkowników. Informacje te, zawarte w logach serwera, obejmują adres IP, dokładną datę skorzystania z serwisu, dokładny adres obejrzanego dokumentu, rodzaj przeglądarki internetowej oraz nazwę wykorzystywanego systemu operacyjnego. Są one wykorzystywane jedynie w celach technicznych oraz statystycznych. Nasz serwis korzysta ponadto z plików cookies (są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika w plikach tekstowych, które serwer może odczytać przy ponownym połączeniu z danego komputera). Pozwalają one nam na dostarczanie informacji dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników. Istnieje możliwość wyłączenia cookies w ustawieniach przeglądarki - utrudni to, lecz nie uniemożliwi korzystania z serwisu. Informacje te służą głównie ułatwieniu życia użytkownikom. Ponadto dane nie są gromadzone przez nasz serwer, lecz przechowywane na komputerach użytkowników. Zarówno informacje pochodzące z logów serwera, jak i z cookies mają charakter anonimowy i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. 

VI Ciasteczka cookies

  • Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym wejściu i wyjściu z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.
  • Serwis używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.
  • Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.
  • Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisów PSA

VII Udostępnianie danych 

Jako wydawca serwisu falowniki.edu.pl nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym podmiotom. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami firmami zbiorcze zestawienie statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego serwisu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników. 

VIII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i zobowiązuje sie do poinformowania o zaistnialym fakcie Uzytkownikow w okresie maksymalnie 14 dni.
Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, związane z działaniem kont, prosimy kierować pod adres administratora .

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 roku.